Chế tạo các hạt nano ZnO pha tạp ion Cr3+ nhằm định hướng ứng dụng quang xúc tác dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy

Main Article Content

Phạm Thị Lan Hương
Lê Thanh Thảo
Trần Thị Minh Mẫn
Ông Văn Hoàng
Đặng Thị Bích Hợp

Tóm tắt

Chúng tôi báo cáo quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nano ZnO pha tạp Cr3+ (ZnO:Cr3+) bằng phương pháp sol-gel. Quan sát hình thái bề mặt bằng kính hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) cho thấy vật liệu nano ZnO:Cr3+ thu được dạng hạt với đường kính từ 50 – 200 nm. Bằng phép phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) chứng tỏ ion Cr3+ đã thay thế vào vị trí của ion Zn2+ trong mạng nền ZnO. Kết quả nghiên cứu phổ phản xạ UV-Vis cho thấy bờ vùng hấp thụ của mẫu ZnO:Cr3+ bị dịch chuyển đỏ khi so sánh với ZnO. Thử nghiệm đặc tính quang xúc tác dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy chỉ ra rằng vật liệu nano ZnO:Cr3+ có hiệu suất phân hủy xanh methylene (MB) cao hơn mẫu ZnO khoảng 4,1 lần. Kết quả của nghiên cứu này chứng tỏ vật liệu nano ZnO:Cr3+ mà chúng tôi chế tạo được có thể được ứng dụng trong phân hủy chất màu dưới kích thích của ánh sáng mặt trời.

Article Details

Cách trích dẫn
Phạm Thị Lan Hương, Lê Thanh Thảo, Trần Thị Minh Mẫn, Ông Văn Hoàng, & Đặng Thị Bích Hợp. (2023). Chế tạo các hạt nano ZnO pha tạp ion Cr3+ nhằm định hướng ứng dụng quang xúc tác dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(4), 1–7. Truy vấn từ https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/178
Chuyên mục
Articles