Tổng biên tập

TS. Nguyễn Văn Lâm, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

Phó Tổng biên tập

TS. Phạm Thái Bình, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://orcid.org/0000-0001-9707-840X

Hội đồng biên tập

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch HĐBT Tạp chí điện tử Khoa học và Công nghệ Giao thông, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

GS.TS. Bùi Tiến Diệu, Trường Đại học Đông Nam Nauy, Nauy

https://www.usn.no/english/about/contact-us/employees/dieu-tien-bui 

GS.TS. Phạm Huy Khang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải

GS.TS. Phạm Cao Thăng, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải

PGS.TS. Hoàng Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Cầu đường Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Mội trường của Quốc hội

TS. Tăng Anh Minh, Đại học Cầu Đường Paris, Paris, Pháp

https://scholar.google.fr/citations?user=nmSz1qUAAAAJ&hl=fr

TS. Phùng Đức Long, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam

https://vssmge.org/gioi-thieu/ban-chap-hanh/

PGS.TS. Lê Hoàng Sơn, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

https://scholar.google.com/citations?user=J5EN3PsAAAAJ&hl=en

PGS.TS. Vũ Hoài Nam, , Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://utt.edu.vn/teacher/vu-hoai-nam-gv148/profile.html

TS. Phạm Thái Bình, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://utt.edu.vn/teacher/pham-thai-binh-gv175/profile.html

TS. Lý Hải Bằng, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://scholar.google.fr/citations?user=NWeXV54AAAAJ&hl=en

TS. Trần Văn Quân, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://scholar.google.fr/citations?user=wO0wmJEAAAAJ&hl=fr

TS. Trương Thị Mỹ Thanh, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://utt.edu.vn/teacher/truong-thi-my-thanh-gv68905/profile.html

TS. Hồ Sĩ Lành, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://utt.edu.vn/teacher/ho-si-lanh-gv176/profile.html

TS. Ngô Thị Thanh Hương, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://utt.edu.vn/teacher/ngo-thi-thanh-huong-gv122/profile.html 

TS. Nguyễn Hữu May, Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hà Nội, Việt Nam

https://utt.edu.vn/teacher/nguyen-huu-may-gv134/profile.html