Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bài.

Là một phần của quy trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra sự tuân thủ của họ đối với tất cả các mục sau đây và các bài gửi có thể được trả lại cho các tác giả không tuân thủ các mục này.

  • Bài thảo chưa được xuất bản trước đó dưới bất cứ hình thức nào, cũng như chưa được gửi tới một tạp chí khác để xem xét (các thông tin cần được cung cấp trong khi gửi đến ban biên tập).
  • Bản thảo được gửi ở định dạng tài liệu OpenOffice, Microsoft Word.
  • Cung cấp URL cho các tài liệu tham khảo đã được cấp (nếu có).
  • Văn bản có khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12 điểm; sử dụng chữ in nghiêng, thay vì gạch chân (ngoại trừ các địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, hình vẽ và bảng được đặt trong văn bản ở những điểm thích hợp, thay vì ở cuối (Tham khảo định dạng mẫu của tạp chí trong phần Hướng dẫn gửi)
  • Văn bản có khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12 điểm; sử dụng chữ in nghiêng, thay vì gạch chân (ngoại trừ các địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, hình vẽ và bảng được đặt trong văn bản ở những điểm thích hợp, thay vì ở cuối (Tham khảo định dạng mẫu của tạp chí trong phần Hướng dẫn gửi)
  • Văn bản tuân thủ các yêu cầu về văn phong và thư mục được nêu trong mục Hướng dẫn gửi.