Quay trở lại Chi tiết Bài báo Chế tạo các hạt nano ZnO pha tạp ion Cr3+ nhằm định hướng ứng dụng quang xúc tác dưới kích thích của ánh sáng nhìn thấy Tải xuống Tải xuống PDF