Phân tích ảnh hưởng của độ cứng nền móng đến ứng xử động lực học của trụ cầu

Main Article Content

Phùng Tăng Nghị
Đỗ Văn Nguyên
Vũ Trần Linh

Tóm tắt

Đánh giá trạng thái làm việc của trụ cầu là công việc quan trọng, công việc này giúp sớm phát hiện ra những bất thường của trụ cũng như hệ thống các kết cấu liên kết với trụ từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời. Trong quá trình đánh giá, việc lựa chọn các tham số nhạy với các thay đổi trong kết cấu là rất quan trọng. Trong bài báo này tập trung đi phân tích ảnh hưởng của độ cứng nền móng đến ứng xử động lực học của trụ cầu. Thông qua mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) bài báo cũng chỉ ra được những thay đổi rõ rệt của tần số dao động thân trụ khi độ cứng nền móng cầu thay đổi. Kết quả này giúp ích cho việc chẩn đoán nền móng cầu và trụ cầu sau này.

Article Details

Cách trích dẫn
Phùng Tăng Nghị, N., Đỗ Văn, N., & Vũ Trần, L. (2022). Phân tích ảnh hưởng của độ cứng nền móng đến ứng xử động lực học của trụ cầu. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 2(2), 28–34. Truy vấn từ https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/49
Chuyên mục
Articles