Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích ảnh hưởng của độ cứng nền móng đến ứng xử động lực học của trụ cầu Tải xuống Tải xuống PDF