Nghiên cứu ổn định công trình ngầm có xét đến tính lưu biến của mẫu đá

Main Article Content

Nguyễn Huy Hiệp
Nguyễn Quý Đạt
Đàm Hữu Hưng

Tóm tắt

Quá trình lưu biến của đá/ khối ảnh hưởng đến ổn định công trình ngầm. Để xác định đặc tính lưu biến của mẫu đá có thể tiến hành bằng các thí nghiệm hiện trường và trong phòng. Trong nội dung bài báo tác giả trình bày phương pháp xác định các tham số biến dạng theo phương pháp nén uốn mẫu đá, đánh giá độ ổn định của công trình ngầm có xét đến tính lưu biến của đá

Article Details

Cách trích dẫn
Nguyễn Huy, H., Nguyễn Quý Đạt, & Đàm Hữu Hưng. (2022). Nghiên cứu ổn định công trình ngầm có xét đến tính lưu biến của mẫu đá. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 2(2), 1–9. Truy vấn từ https://jstt.vn/index.php/vn/article/view/19
Chuyên mục
Articles