Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội

Main Article Content

Vũ Thị Hải Anh
Lâm Phạm Thị Hải Hà

Tóm tắt

Bài báo đánh giá 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại Hà Nội bao gồm: Yếu tố sản phẩm làng nghề, cơ sở hạ tầng, con người, vệ sinh-môi trường và an toàn-an ninh. Mức độ ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch làng nghề truyền thống ở Hà Nội của các nhóm yếu tố này được đánh giá bằng phương pháp chuyên gia. Kết quả khảo sát chuyên gia cho thấy trong các nhóm yếu tố này: con người được đánh giá tích cực nhất; Nhóm yếu tố an toàn và an ninh có mức ảnh hưởng ít tích cực nhất. Căn cứ vào kết quả khảo sát các chuyên gia, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại Hà Nội: Đa dạng hóa đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát huy sản phẩm đặc trưng của làng nghề, phát triển cơ sở hạ tầng của làng nghề, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực sẵn có để hỗ trợ du lịch làng nghề, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên làng nghề; tăng cường an toàn, an ninh cho du khách.

Article Details

Cách trích dẫn
Vũ Thị Hải Anh, & Lâm Phạm Thị Hải Hà. (2023). Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(4), 8–15. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.4.8-15
Chuyên mục
Articles