Xác định số lần thử nghiệm N đủ lớn khi tính toán độ tin cậy của công trình theo phương pháp mô hình hóa thống kê từng bước

Main Article Content

Nguyễn Văn Vi

Tóm tắt

Việc tính toán công trình xây dựng theo phương pháp độ tin cậy đòi hỏi lượng thông tin lớn về các tham số đặc trưng của kết cấu, của đất nền, đất lấp và của tải trọng. Tuy nhiên, các Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành đều quy định số lượng mẫu thí nghiệm hạn chế, không phản ánh đầy đủ bản chất của đại lượng được thí nghiệm, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của các kết quả tính toán công trình. Vì thế cần phải có giải pháp để khắc phục tình trạng trên. Trong bài báo trình bày phương pháp mô hình hóa thống kê từng bước để tính toán độ tin cậy của công trình với việc xác định số lần thử nghiệm N cần thiết, được coi là đủ lớn, và minh họa bằng tính toán độ tin cậy về ổn định lật của một công trình cụ thể là tường chắn. Kết quả tính toán cho thấy phương pháp mô phỏng tạo cơ sở để tính toán độ tin cậy và là công cụ hữu hiệu, có độ chính xác cao trong việc tính toán và thiết kế công trình xây dựng.

Article Details

Cách trích dẫn
Nguyễn Văn Vi. (2024). Xác định số lần thử nghiệm N đủ lớn khi tính toán độ tin cậy của công trình theo phương pháp mô hình hóa thống kê từng bước. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 4(1), 36–45. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2024.vn.4.1.36-45
Chuyên mục
Articles