Hiệu quả của chuẩn mực xã hội trong việc thúc đẩy hành vi mua xăng sinh học: Vai trò trung gian của niềm tin

Main Article Content

Đỗ Thị Hồng Vân
Đỗ Thanh Long

Tóm tắt

Trước sự đe dọa của các vấn đề môi trường hiện nay, phương pháp tiếp cận sử dụng chuẩn mực xã hội được xem là một trong những phương pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy hành vi bảo vệ môi trường của người tiêu dùng, trong đó có hành vi mua sản phẩm xanh. Mặc dù vậy, các bằng chứng nghiên cứu thường cho các kết quả trái ngược nhau về hiệu quả của phương pháp này. Vì vậy, cơ chế tác động của chuẩn mực xã hội vẫn chưa thực sự rõ ràng. Để làm rõ hiệu quả của phương pháp, nhóm tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu với vai trò trung gian của niềm tin đối với sự ảnh hưởng chuẩn mực xã hội lên ý định mua sản phẩm xanh và hành vi mua xăng sinh học của người tiêu dùng trong thực tế. Kết quả phân tích cho thấy, chuẩn mực xã hội vừa có tác động trực tiếp lên ý định mua sản phẩm xanh, vừa có tác động gián tiếp thông qua niềm tin của người tiêu dùng vào hiệu quả quản lý của Chính phủ. Bên cạnh đó, niềm tin có tác động đồng thời tới ý định cũng như hành vi mua của người tiêu dùng trong thực tế. Thông qua kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra khuyến nghị chính sách trong việc thúc đẩy sự chấp nhận sản phẩm xanh để bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho thế hệ tương lai.

Article Details

Cách trích dẫn
Đỗ Thị Hồng Vân, & Đỗ Thanh Long. (2023). Hiệu quả của chuẩn mực xã hội trong việc thúc đẩy hành vi mua xăng sinh học: Vai trò trung gian của niềm tin. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(3), 1–11. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.3.1-11
Chuyên mục
Articles