Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị

Main Article Content

Nguyễn Thu Hương

Tóm tắt

Nền kinh tế tuần hoàn là một cách tiếp cận kinh tế nhằm giảm cả việc sử dụng nguyên liệu thô trong chuỗi sản xuất và chất thải phát sinh. Nó dựa trên các nguyên tắc sản xuất bền vững, tái sử dụng chất thải để tạo ra sản phẩm mới, giảm ô nhiễm hoặc tác động môi trường của sản xuất đồng thời tái tạo các hệ thống tự nhiên. Bài báo chỉ ra những lý do cần thiết phải quan tâm nhiều hơn đến thực phẩm và chất thải hữu cơ, cho dù từ các hộ gia đình, cơ sở chế biến (nguyên liệu thô) và nhà máy, hoặc trực tiếp từ khu vực nông nghiệp. Tại Việt Nam hiện chưa có nhiều nghiên cứu về mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, do đó gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững. Ứng dụng các giải pháp công nghệ mới, tái chủ yếu gia công để giảm thiểu lượng phát thải, cũng như tăng năng suất sản xuất, góp phần xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam theo hướng bền vững trong giai đoạn mới.

Article Details

Cách trích dẫn
Nguyễn Thu Hương. (2023). Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại Việt Nam - thực trạng và khuyến nghị. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(2), 47–53. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.2.47-53
Chuyên mục
Articles
Tiểu sử Tác giả

Nguyễn Thu Hương, Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam