Tạp chí JSTT của Trường Đại học Công nghệ GTVT đã chính thức được cấp chỉ số ISSN: 2734-9942.

Chỉ số ISSN (International Standard Serial Number) là mã số chuẩn quốc tế của một Tạp chí cho xuất bản phẩm nhiều kỳ. Tạp chí được cấp chỉ số ISSN là Tạp chí sẽ được quốc tế thừa nhận chính thức và giới thiệu trên quy mô toàn cầu.