Quay trở lại Chi tiết Bài báo Lập và phân tích tiến độ xây dựng có kể đến các yếu tố bất định của các công tác bằng chương trình ProbSched Tải xuống Tải xuống PDF