Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ứng dụng giải thuật Backstepping điều khiển ổn định hệ thống Pendubot: Mô phỏng và thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF