[1]
Đỗ Thị Hồng Vân, “Ứng dụng Lý thuyết hành vi dự định TPB mở rộng đánh giá ý định sử dụng phương tiện đường sắt đô thị của người dân thành phố Hà Nội”., JSTT, vol 3, số p.h 1, tr 11–24, tháng 3 2023.