Hường, Đồng Thị Thanh. 2023. “Phân tích Dao động Phi tuyến của dầm kích thước Micro dưới tác dụng của điện trường”. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông 3 (1):25-34. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.1.25-34.