Trần, T. H., Vũ Thế Thuần, Phạm Hồng Quân, & Nguyễn Trọng Giáp. (2023). Nghiên cứu tổng quan và bước đầu nghiên cứu thực nghiệm sử dụng bột đá thu hồi thay thế bột khoáng dùng trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng. Tạp Chí điện tử Khoa học Và Công nghệ Giao thông, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.58845/jstt.utt.2023.vn.3.1.1-10