(1)
Hường, Đồng T. T. Phân tích Dao động Phi tuyến của dầm kích thước Micro dưới tác dụng của điện trường. JSTT 2023, 3, 25-34.